சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மாசேனன் அருகன் ; திருமால் ; கடவுள் ; முருகன் .