சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மாடோட்டும்வேளை மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு விடும் காலைவேளை .