சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மாணவ்வியம் பிள்ளைத்தன்மை ; மாணவர்கூட்டம் .