சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மாதங்கம் யானை ; அரசமரம் ; இளமை ; கடல் ; உத்தி ; தலையணிவகை .