சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மாது பெண் ; அழகு ; காதல் ; பெருமை ; குற்றம் ; ஓர் அசைச்சொல் .