சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மான்மைந்தன் திருமாலின் மைந்தனான மன்மதன் ; நான்முகன் .