சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மான்றலை மிருகசீரிடநாள் ; அபிநயவகை .