சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மாய்தல் மறைதல் ; அழிதல் ; சாதல் ; ஒளி மழுங்குதல் ; கவலை மிகுதியால் வருந்துதல ; அறப்பாடுபடுதல் ; மறத்தல் .