சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மாரணம் சாவு ; அழித்தல் ; எண்வகை மாயவித்தையுள் ஒருவனை மந்திரத்தால் இறக்கச் செய்யும் வித்தை .