சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மாராயவஞ்சி அரசனாற் சிறப்பெய்திய வெற்றி வீரனின் பெற்றிமை கூறும் புறத்துறை .