சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மார்பெலும்பு மார்பிலுள்ள எலும்பு .