சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மாறாடுதல் உருவம் முதலியன மாறுதல் ; தடுமாறுதல் ; எதிர்த்துநிற்றல் ; மாறிப்புகுதல் ; புரட்டுதல் .