சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மாறியடித்தல் காற்றுத் திருப்பிவீசுதல் ; ஏவினவனையே பேய் திருப்பித் தாக்குதல் .