சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மாற்றாட்டி காண்க : மாற்றான் .