சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மாற்றுதல் வேறுபடுத்துதல் ; செம்மைப்படுத்துதல் ; நீக்குதல் ; கெடுத்தல் ; ஓடச்செய்தல் ; தடுத்தல் ; மறுத்துரைத்தல் ; அழித்தல் ; ஒடுக்குதல் ; மறைத்தல் ; நாணயம் மாற்றுதல் ; பண்டமாற்றுதல் ; இருப்பிடம் வேறுபடுத்துதல் ; பெருக்கித் துப்புரவு செய்தல் ; இடைவிடுதல் ; ஒழிதல் ; தாமதித்தல் ; ஓரிடத்துச் சமைத்த உணவை வேறிடத்துக்கு அனுப்புதல் .