சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மாலி மாலையணிந்தவன் ; சூரியன் ; ஓர் அரக்கன் ; கள் ; தோட்டக்காரன் .