சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மி ஓர் உயிர்மெய்யெழுத்து ( ம் + இ ) .