சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மித்திரன் நண்பன் ; உறவினன் ; பதினோர் ஆதித்தருள் ஒருவன் ; சூரியன் .