சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மிலைச்சுதல் காண்க : மிலைதல் .