சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மிளகு காட்டுமிளகு ; திரிகடுகத்துள் ஒன்றான மிளகுகொடியின் காய் ; காண்க : மிளகுசம்பா .