சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மீக்கொள்ளுதல் உயர்தல் ; மிகுதல் ; மேலாக மதித்தல் ; மிகுதியாகக் கொள்ளுதல் ; மேலே தரித்தல் .