சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மீட்சி திரும்புகை ; விடுதலைசெய்கை ; எஞ்சுவதைக் கொள்ளுகையாகிய பிரமாணம் ; கைம்மாறு .