சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முகத்தலளவை தானியங்களை முகந்து அளக்கும் அளவை .