சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முகத்திலடித்தல் நேரே நிந்தித்தல் ; கடுமுகங்காட்டிக் கண்டித்தல் ; அருவருப்பாதல் .