சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முக்கோண் மூன்று நிலை ; மூன்று கோணங்களை உடைய வடிவம் ; நரகவகை .