சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முக்கோற்பகவர் திரிதண்டந் தாங்கிய துறவியர் .