சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முடக்குவாதம் கைகால் உறுப்புகளை முடங்கச்செய்யும் நோய்வகை .