சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முடிதல் முற்றுப்பெறுதல் ; நிறைவேறுதல் ; அழிதல் ; சாதல் ; தோன்றுதல் ; இயலுதல் ; சண்டைமூட்டுதல் ; சம்பந்தப்படுத்துதல் ; முடிச்சிடுதல் ; சூடுதல் .