சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முடிவுரை நூலிறுதியில் அமையும் கட்டுரை .