சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முடுக்கர் குறுந்தெரு ; அருவழி ; தெருச்சந்து ; கோணத்தெரு ; மலைக்குகை ; நீர்க்குத்தான இடம் ; இடைவெளி .