சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முந்தல் முற்படல் ; முனை ; முச்சந்தி .