சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முந்து முற்காலம் ; ஆதி ; முன்பு ; வெண்ணாரை .