சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முனி வில் ; யானைக்கன்று ; பேய் ; முனிவன் ; புத்தன் ; அகத்திமரம் .