சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முனைவன் கடவுள் ; முனிவன் ; தலைவன் ; புத்தன் ; அருகன் ; பகைவன் .