சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முன்கோபம் உடன்தோன்றுஞ் சினம் .