சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முன்னை பழைமை ; அக்காள் ; அண்ணன் ; முன்னைமரம் ; காண்க : பீநாறி .