சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முரற்றுதல் ஒலித்தல் ; கதறுதல் .