சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முருந்தன் திறமையுள்ளவன் ; விளக்கமானவன் .