சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முறைசெய்தல் அரசநீதி அளித்தல் ; ஒறுத்தல் .