சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முற்றியார் முற்றுகைசெய்தவர் .