சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முளைக்கோல் குத்தி நாட்டிய கோல் .