சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
முள்ளி முட்செடிவகை ; கத்தரிவகை ; மருதோன்றி ; காண்க : தாழை ; கள் ; வற்றிய பொருள் .