சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மூக்கு நாசி ; பறவையலகு ; யானைத்துதிக்கை ; பாண்டத்தின் வாயிலுள்ள மூக்குப்போன்ற உறுப்பு ; வண்டிப்பாரின் தலைப்பகுதி ; முளைதோன்றும் வித்தின் முனை ; இலைக்காம்பு ; குறுநொய் ; முரட்டுப்பேச்சு .