சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மூக்குச்சிந்துதல் மூக்குச்சளியை வெளிப்படுத்துதல் .