சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மூழ்த்தல் மூழ்கச்செய்தல் ; முதிர்தல் ; மொய்த்தல் ; மூடுதல் ; வளைத்தல் .