சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மெல்லியர் வலிமையில்லாதவர் ; உடல் மெலிந்தவர் ; எளியவர் ; இழிகுணமுடையவர் ; பெண்டிர் .