சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மேற்போட்டுக்கொள்ளுதல் வலிய ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ; பிறனுக்காகப் பிணையேற்றல் .