சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மேலாடை தோள்மேல் அணியும் ஆடை .