சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மேல்மாடி வீட்டின் மேனிலைக்கட்டு .