சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மைனா காண்க : நாகணவாய்ப்புள் .